KAMZA - Pravidlá súťaže a spracovania osobných údajov

 1. Usporiadateľom súťaže je kamza s. r. o., Anenská 7790/1, Bratislava 811 05, IČO 50598538, tel. 0908 388 666, e-mail: ahoj@kamza.sk (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Termín konania súťaže: Súťaž s názvom „Kam a za koľko“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 1.12.2016 do 31.1.2017, na území Slovenskej republiky.
 3. Výhry v súťaži:
  • 1. miesto: letenka v hodnote 300 EUR,
  • 2. miesto: poukážka na cestovanie v hodnote 50 EUR,
  • 3.-5. miesto: príručná batožina do lietadla,
  • 6.-30. miesto: hodinky s cestovateľským dizajnom,
  • bonusová odmena: služby portálu kamza.sk zadarmo počas roku 2017 (pre každého účastníka, ktorý do súťaže pozve minimálne 3 ďalších priateľov).
 4. Podmienky súťaže: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v čase konania súťaže splní podmienky pre zapojenie sa do súťaže.
 5. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že na portáli www.kamza.sk zodpovie na súťažnú otázku „Kam a za koľko si naposledy letel?“ alebo „Kam by si chcel letieť?“, zadá svoje meno, priezvisko a e-mail a odošle formulár. Zapojenie do súťaže musí účastník potvrdiť kliknutím na potvrdzovací odkaz, ktorý mu bude doručený do jeho e-mailovej schránky. Za zodpovedanie otázky a jej potvrdenie prostredníctvom odkazu účastník získa 1 bod. Účastník môže na otázku odpovedať len raz. Účastník sa môže do súťaže zapojiť viacnásobne a to odoslaním pozvánky do súťaže svojim priateľom prostredníctvom unikátneho kódu (vďaka ktorému je možné evidovať počet pozvaných priateľov). Za každého priateľa, ktorý zodpovie súťažnú otázku (a potvrdí zapojenie do súťaže) získava účastník ďalší 1 bod.
 6. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Voči vylúčeniu nie je možné sa odvolať. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.
 7. Spôsob výberu výhercov a výhier: Poradie výhercov bude určené na základe počtu získaných bodov účastníkov v súťaži. Priebežné poradie (svoju pozíciu v bodovacom rebríčku) môže účastník sledovať prostredníctvom odkazu, ktorý mu bude zaslaný e-mailom.
 8. V súťaži môžu účastníci vyhrať celkovo 30 cien.
 9. Bonusová odmena: každý účastník, ktorý do súťaže privedie aspoň troch ďalších platných účastníkov súťaže, získa služby portálu kamza.sk zadarmo počas roka 2017.
 10. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
 11. Výhercovia súťaže budú zverejnení na portáli www.kamza.sk po ukončení súťaže, najneskôr do 10.2.2017 a budú upovedomení e-mailom. Spôsob prevzatia alebo doručenia výhry dohodne usporiadateľ s výhercami individuálne po oznámení výsledkov súťaže. Výherca si musí výhru prevziať najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výhercov, v opačnom prípade nárok na výhru zaniká.
 12. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
 13. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu – kuriéra.
 14. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska na svojej webovej stránke www.kamza.sk a v propagačných materiáloch. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na dobu jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.
 15. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
 16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 17. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.kamza.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Ochrana osobných údajov účastníkov súťaže

 1. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zapojenia sa do súťaže a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Usporiadateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť pre účely doručenia výhier poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam. Osobné údaje účastníka pre účely zapojenia do súťaže budú spracúvané po dobu jedného roka od ich poskytnutia.
 2. Zapojením do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra, e-mailov o novinkách a pod.). Pre tento účel spracúva usporiadateľ len osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže účastník kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu usporiadateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje účastníka na marketingové účely budú spracúvané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.
 3. Informačný systém usporiadateľa je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 4. Na základe písomnej žiadosti môže účastník od usporiadateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje účastníka spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o účastníkovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 5. Účastník môže na základe písomnej žiadosti u usporiadateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov účastníka, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov účastníka na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
 6. Účastník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 7. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového portálu www.kamza.sk môže usporiadateľ ukladať na zariadení účastníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si portál môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový portál usporiadateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení účastníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového portálu. Účastník môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude účastník pri opakovanej návšteve internetového portálu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového portálu nemusia byť funkčné.

Hráš o tieto ceny

Princíp súťaže je jednoduchý. Pozvi kamošov do prieskumu a nazbieraj čo najviac bodov.
Za každého kamoša, ktorý sa zapojí do súťaže máš 1 bod. Na konci súťaže 30 najlepších vyhrá cestovateľské ceny.
Svoju pozíciu môžeš neustále sledovať vďaka unikátnemu odkazu, ktorý ti pošleme e-mailom. Jednoduché však?
1. miesto: letenka na skvelý výlet v hodnote 300 € 1. miesto letenka na skvelý výlet
v hodnote 300 €
2. miesto: poukážka na cestovanie v hodnote 50 € 2. miesto poukážka na cestovanie
v hodnote 50 €
3. - 5. miesto: príručná batožina do lietadla 3. - 5. miesto príručná batožina
do lietadla
6. - 30. miesto: hodinky s cestovateľským dizajnom 6. - 30. miesto hodinky s cestovateľským dizajnom
6-30. miesto: tričko pre jednoduchšie cestovanie
Skvelý darček máme pripravený pre všetkých: pozvi 3 kamošov a získaj služby KAMZA na rok ZADARMO

Čo je KAMZA?

Kamza prináša lacnejšie letenky úplne novým spôsobom. Spojili sme 15 rokov cestovateľského know-how a dali ich do jednej služby,
ktorej cieľom je ušetriť cestovateľom čo najviac na letenke. Nezáleží na tom kam chceš práve letieť, dôležité je za koľko.
Prezradíš nám plán svojej cesty a my ti nájdeme letenku za najlepšiu cenu!

KAMZA funguje v 3 jednoduchých krokoch:
Vy nájdete letenku kam chcete letieť Nájdeš kam chceš letieť a pošleš nám
odkaz na letenku
My skontrolujeme vsetky lety do vasej destinácie Overíme všetky lety a nájdeme
najlacnejšiu letenku
Vám ušetríme zaslanim najlacnejsej letenky Ušetríš na letenke a užiješ si
lacnejšiu dovolenku
Ako KAMZA funguje? Ak ti nájdeme lacnejšiu letenku ako si našiel ty, a pritom bude rozdiel v cene aspoň 20 eur, zaplatíš kamarátsku sumu 10 eur.
Tento poplatok platíš iba v prípade, že ju kúpiš. Ak ti lacnejšiu letenku nenájdeme, alebo rozdiel v cene bude menší ako 20 €, neplatíš nič.

Navyše dostaneš exkluzívny prístup k nášmu kamzabotovi, ktorý ti vždy automaticky napíše,
keď sa objavia lacné letenky do tebou vybranej destinácie.
Chceš vedieť kedy budú služby KAMZA dostupné? Zapoj sa do cestovateľského prieskumu, o všetkom budeš informovaný a ešte aj navyše získaš možnosť vyhrať letenku.

CHCEM VYHRAŤ

Naši kamzoši

Do lietadla nevlezieme s hocikým. Spolupracujeme len s overenými firmami.
pelikan.sk Letenky za babku Skyscanner